Co znamená Work-life balance

Work-life balance aneb Slaďování osobního a pracovního života je snaha o dosažení rovnováhy ve všech oblastech života každého jedince. Sladit svůj osobní a pracovní život je velmi individuální proces, který se odvíjí od potřeb a preferencí každého člověka - ať již je to péče o osobu blízkou, více času pro svého koníčka, práce pro komunitu a podobně.

Pro firmy a organizace je zavádění opatření v rámci slaďování cestou, jak si
udržet kvalitní pracovní sílu, zefektivnit pracovní výkon, motivovat své zaměstnance a snížit některé náklady na lidské zdroje.

TIP: Stáhněte si ebook o work-life balance >


Příběhy úspěšných

Několik vybraných příkladů firem, které pomáhají svým zaměstnancům sladit jejich osobní a pracovní život. Přečtěte si jejich příběh a inspirujte se. 

Proficio

Britská obchodní komora

Centrum andragogikyKomerční banka

Vodafone

uspech work-life balance obrazek

1/9
1/9
2/9

Chcete být úspěšní v práci, aniž byste obětovali svůj soukromý život?

Slaďování osobního a pracovního života je cestou, jak naplnit své sny a vize v každé oblasti života. Abychom toho byli schopni, je potřeba přehodnotit stereotypy vztahující se k pracovnímu procesu, rodičovství, ženské a mužské roli a rozhodnout se, zda se jimi chceme řídit či nikoliv.

Motto: Slaďování je hledání individuálních řešení, ke kterým máte klíč především vy.
2/9
3/9

Rozhodněte se, co chcete!

Které ze stereotypů chcete přijmout, a které naopak ne? Jaká je vaše představa úspěchu? Jaké hodnoty jsou pro Vás důležité? Co by mělo být výsledkem Vašeho života jako celku? Odpovědi na tyto otázky jsou ukazateli Vaší cesty ke slaďování.

Motto: Slaďovat znamená stanovit si jasné cíle a priority.
3/9
4/9

Využívejte flexibilní formy práce

Romana nyní pracuje v nemocnici na klasické směny - sdílí jeden úvazek s paní, která pečuje o nemocného tatínka. Vždycky se spolu domluví měsíc předem na časovém uspořádání v práci. Marek pracuje 2 dny doma a 2 dny je v kanceláři (ve městě 54 km od domova), formou tzv. stlačeného týdne, kdy si odpracuje klasickou pracovní dobu ve čtyřech dnech a 1 den má volno. V oborech, jako je například práce s počítačem, lze využít práci z domova.

Motto: Slaďování znamená mít částečnou kontrolu nad tím, v jaké formě a časovém rozmezí budete pracovat.
4/9
5/9

Pracujete-li kvalitně a máte-li co nabídnout, vaše šance na slaďování se zvyšují.

Při slaďování je třeba nabídnout zaměstnavatelům vysokou kvalitu práce a spolehlivost, naslouchat jejich potřebám a neustále hledat nová řešení. Kvalitní a výkonné zaměstnance si zaměstnavatel bude chtít udržet a bude vstřícnější k řešením, o kterých by původně nepřemýšlel.

Motto: Slaďování je oboustranný dialog – hledejte také to, co je důležité pro vašeho zaměstnavatele.
5/9
6/9

Nebojte se být první a překonávejte překážky!

Kolegové a kolegyně byli zpočátku velmi nedůvěřiví a kritičtí, někteří se snažili Marka i Romanu nachytat u každé chybičky. Bylo potřeba o všem velmi otevřeně komunikovat a postupně dokázat, že pracovat jinak neznamená pracovat hůř. Nadřízení si také začali uvědomovat výhody, které pro ně mají tyto formy práce – Romana je s kolegyní zastupitelná v případě nemoci i dovolené a Marek je při práci doma daleko výkonnější.

Motto: Slaďování znamená mít odvahu dělat věci jinak.
6/9
7/9

Zaměřte se na potřeby a buďte trpěliví

Úkolem Romany a Marka bylo mimo jiné zajistit péči o děti, protože jejich rodiče stále pracují. Podařilo se jim najít hlídacího dědu, který chová včely a tak děti učí včelařit. Hlídací teta bydlí ve městě, kde děti chodí do školy a školky. I když je hlídání stojí část peněz, které vydělají, z dlouhodobého hlediska se jim to vyplatí - praxí posilují svou hodnotu na trhu práce a v budoucnosti se jim tudíž práce bude hledat lépe.

Motto: Sladit práci a osobní život znamená sladit své potřeby s potřebami zaměstnavatele a těch, o které pečujeme.
7/9
8/9

Aktivně si vytvářejte příležitosti.

Romana s Markem si stanovili, co je pro ně důležité a proč, a pak hledali cesty, které k tomu vedly. Marek musel získat důvěru svého šéfa, aby vyzkoušel novou formu spolupráce a Romana si své místo doslova vytvořila. Sama se domluvila se svou nynější kolegyní a pak dobře prezentovala nezvyklý postup u pohovoru. Najít hlídání byl také proces, se kterým začali již půl roku před stěhováním.

Motto: Vytvořit si možnosti vyžaduje mnoho dovedností, cílevědomosti a vytrvalosti. Z výsledků pak ale netěžíte pouze Vy, protože vytváříte nové možnosti i pro ostatní.
8/9
9/9

Začněte hned a buďte trpěliví!

Sladit všechny aspekty vašeho osobního a pracovního života je dlouhodobý proces - ne vše jde hned a dle představ. Nečekejte na to, až vám zaměstnavatel nabídne cestu, jak sladit svůj osobní život s pracovním. Začněte si ji vytvářet sami!

Motto: „I cesta dlouhá tisíc mil začíná jediným krokem“, Lao-C´
9/9

Výhody slaďování pro firmy

 • Nepřímá reklama - spokojený zaměstnanec je nenápadná, ale velmi účinná forma nepřímé reklamy. Dále vzniká příležitost prezentovat svou firmu v médiích, na konferencích k tématu slaďování a v prezentačních materiálech organizace.
 •  
  78% spokojených zaměstnanců by doporučilo výrobky či služby své organizace. Z nezúčastněných (málo spokojených) zaměstnanců by to samé udělalo jen 13%. Zdroj >
   
 • Udržení kvalitní pracovní síly a zlepšení náboru - flexibilní formy práce přilákají a udrží kvalifikované zaměstnance.
 • Zvýšení motivace, produktivity a loajality - zaměstnanci oceňují, když se jim zaměstnavatel snaží vyjít vstříc a jsou více ochotni podat kvalitní pracovní výkon.
 •  
  Společnost Arup Laboratories ze Salt Lake City (USA) uvádí, že zavedením opatření na sladění prácovního a osobního života snížila fluktuaci z 22% na 11%.
   
 • Zlepšení služeb zákazníkům - souvisí s diverzitou, motivací, časovou a organizační flexibilitou vůči zákazníkovi.
 • Snížení nákladů - v závislosti na zvolených opatřeních se snižují náklady na nábor zaměstnanců a jejich zaškolení a dále také provozní náklady.
 •  
  Celkové náklady na fluktuaci zaměstnanců (nábor, zaškolení, snížená produktivita) se dle výzkumů společnosti Watson Wyatt odhadují na 48-61% z roční mzdy zaměstnance. Zdroj >
   

 

Stereotypy - překážky slaďování

Nejvíce stereotypů se odráží ve vnímání mužské a ženské role ve společnosti. Jejich plné pochopení je základem pro odstranění.

1) Odlišné vnímání úspěchu u mužů a žen

Muž je vnímán jako úspěšný, pokud dosáhne významného postavení v zaměstnání a finančně zajistí rodinu. Žena je naopak úspěšná, pokud se jí daří skloubit rodinný a pracovní život, zatímco postavení v zaměstnání není obecně vnímáno jako nutné.

2) Zajištění chodu domácnosti

Drtivou většinu činností spojených s každodenní péčí o děti a zajišťování domácnosti mají na starost ženy – matky. Ty v průměru obstarávají 75 % domácích prací, 73 % každodenní péče o děti a 68 % nákupů.

3) Zajištění péče o děti

Pouze 24% žen by souhlasilo s tím, aby jejich partner celodenně pečoval o dítě formou rodičovské dovolené. Od žen - matek se všeobecně očekává, že zůstane doma s dětmi minimálně po dobu 2 nebo ideálně 3 let, v tuto dobu není obecně zvykem pracovat či se dále profesně rozvíjet.

4) Zajištění rodiny

Od muže se očekává po dobu mateřské dovolené finančně zajistit rodinu. Tento stereotyp posilují platové nerovnosti žen a mužů a tím jejich snížená možnost ekonomicky přispět do domácnosti.

5) Většina opatření pro slaďování je zaměřena na ženy - matky

Mluví-li se v současné době o slaďování osobního a pracovního života, většina aktivit se směřuje na ženy - matky. Opomíjenou skupinou jsou muži - otcové, další pečující osoby, osoby v předdůchodovém věku, osoby se specifickými potřebami či jen touhou svůj čas vymezit pro důležitý aspekt svého života.

Pracovní svět se mění...

 

Nástroje pro slaďování

Úspěšné slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců organizace je podmíněno změnami v přístupu ke komunikaci, motivaci a řízení v celé organizaci. Teprve pak můžete dosáhnout očekávaných výsledků. 


Flexibilní formy pracovních úvazků

 • Práce na dálku a práce z domova
 • Zkrácené úvazky
 • Sdílené úvazky
 • Flexibilní pracovní doba
 • Stlačený pracovní týden
 • Termínovaná/projektová práce

 

Poskytování podpory zaměstnancům v souvislosti s péčí o děti či starší příbuzné jako poukazy na profesionální péči, informační servis, spolupráce s příslušnými organizacemi a další.

 

Strategie postupného návratu do zaměstnání po delší pauze nebo naopak postupného snižování úvazku před plánovaným odchodem do důchodu.

 

Pořádání porad v jasně vymezeném časovém rámci vyhovujícím i osobám pečujícím o závislého člena rodiny. 

 

Nabídka individuálních konzultací a koučování v oblasti pracovního a osobního života pro zaměstnance i vedoucí pracovníky, kteří neví, jak určitou situaci správně vyřešit.

 

Firemní vzdělávání na podporu zvládání stresu, skloubení osobního a pracovního života a kompetencí přesahující pracovní rámec.

 

Různé formy zajištění péče o děti - firemní školka nebo spolupráce s okolními zařízeními.

 

Opatření podporující vnitrofiremní komunikaci v rámci témat slaďování - sekce zaměřené na jednotlivé skupiny, efektivní komunikace firemních benefitů, podpora tvorby zaměstnaneckých podpůrných skupin a další.

 

Možnost zůstat určitý počet dní v roce doma z osobních důvodů či kvůli krátké nemoci, tzv. Sick days, v praxi většinou 3 - 6 dní za rok.

 

Wellness programy, poukázky pro rodiny a firemní akce zahrnující členy rodiny zaměstnanců.

 

Podpora práce v pracovní době pro místní komunitu nebo neziskový sektor.

 

Zaměstnanecká linka na podporu opatření Slaďování osobního a pracovního života.

 

Den otevřeních dveří pro děti a rodinné příslušníky.

 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: