Registrace zaměstnavatele

Samotná registrace je zdarma a k ničemu Vás nezavazuje. Povinné údaje jsou označené hvězdičkou.
Vaše údaje
Přihlašovací údaje
Údaje organizace
Adresa provozovny
Profil organizace

Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ PORTÁLU WWW.PRACENADALKU.CZ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Organizace Eduwork o.s., se sídlem Bedřicha Václavka 981/9, Ostrava - Bělský les, PSČ 700 30, IČ 22575295, zapsané na Ministerstvu vnitra (dále jen “poskytovatel”) provozuje portál www.pracenadalku.cz (dále jen “portál”) a jeho prostřednictvím poskytuje

1.1.1. třetím osobám, které se registrují jako uživatelé portálu (dále jen „registrovaný uživatel“) možnost

a) bezplatně inzerovat a umísťovat nabídky práce,

b) bezplatně přístupovat k databázi strukturovaných životopisů registrovaných uchazečů o práci (dále jen „životopis/y“)

a

1.1.2. uchazečům o práci možnost

a) vstoupit prostřednictvím portálu s registrovanými uživateli v přímý kontakt bez nutnosti registrace zasláním svých kontaktních údajů registrovanému uživateli (inzerentovi) v odpověď na jeho inzerát

b) zveřejnit po předchozí registraci své životopisy na portálu; životopisy budou přístupné pouze registrovaným uživatelům.

1.2. Poskytovatel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k provozování portálu a k poskytování služeb s tím spojených a dále že je majitelem domény www.pracenadalku.cz. Registrovaný uživatel prohlašuje, že je plně oprávněn zadat ke zveřejnění nabídku nebo nabídky práce, resp. požadovat přístup k vybranému životopisu údaje registrovaného uchazeče o práci a že jeho ekonomická situace je uspokojivá a tedy není ve stavu úpadku ani hrozícího úpadku (§3 zák. č. 182/2006 Sb., v platném znění).

1.3. Registrovaný uživatel, pokud hodlá zadat ke zveřejnění nabídku nebo nabídky práce třetích osob, prohlašuje, že je agenturou práce ve smyslu ustanovení §14 odst. 3 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb., v platném znění (dále jen „agentura“) a má všechna příslušná oprávnění k poskytování služeb agentury.

1.4. Registrovaný uživatel prohlašuje, že měl možnost se s principy fungování portálu dobře obeznámit, je s nimi plně srozuměn a nemá proti nim výhrad.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. K tomu, aby třetí osoba mohla využívat služeb poskytovatele a stát se uživatelem portálu je nutná registrace na portálu dle bodu 1.1.1. Registrace se provádí zadáním registračních údajů, včetně uživatelského jména a hesla, které budou sloužit k identifikaci registrovaného uživatele, a na jejichž základě bude registrovanému uživateli umožněn přístup do neveřejných částí portálů dle jeho požadavků, zejména za účelem umožnění přístupu k životopisům registrovaných uchazečů o práci a k zadávání/správě inzerce. Přístup k životopisům získává registrovaný uživatel automaticky okamžikem registrace.

2.2. Registrovaný uživatel provede bezplatnou objednávku inzerce na portálu formou zaslání elektronické bezplatné objednávky poskytovateli vyplněním formuláře dostupném na portálu. Na základě jedné bezplatné objednávky lze objednat zveřejnění vždy pouze jednoho inzerátu. Při formulaci objednávky je registrovaný uživatel povinen uvést alespoň takové údaje, které poskytovatel uvádí jako povinné. Správné a úplné vyplnění formuláře je podmínkou přijetí objednávky inzerce poskytovatelem. Bod 2.5. tím není dotčen.

2.3. Registrovaný uživatel provede bezplatnou objednávku přístupu k údajům registrovaného uchazeče o práci formou zadání požadavku na přístup k údajům u příslušného životopisu zveřejněného na portálu.

2.4. Smlouva mezi registrovaným uživatelem a poskytovatelem o zveřejnění inzerce a/nebo o poskytnutí přístupu k údajům registrovaných uchazečů o práci (dále jen „Smlouva“) je uzavřena okamžikem přijetí bezplatné objednávky registrovaného uživatele poskytovatelem, resp. odesláním zprávy registrovanému uživateli o přijetí jeho objednávky poskytovatelem v případě objednávky inzerce nebo zpřístupněním údajů registrovaného uchazeče o práci v případě objednávky přístupu k údajům registrovaného uchazeče o práci. Smlouva končí okamžikem, kdy uplyne doba stanovená registrovaným uživatelem ke zveřejnění inzerce, případně doba stanovená způsobem uvedeným v odstavci. 2.7. těchto podmínek, a dále uplynutím doby pro stažení údajů registrovaných uchazečů o práci prostřednictvím portálu.

2.5. Poskytovatel se zavazuje zveřejňovat na portálu na základě Smluv uzavřených s registrovaným uživatelem inzeráty registrovaného uživatele dle objednávek registrovaného uživatele s nabídkou práce pro registrovaného uživatele, resp. jeho klienty, je-li registrovaným uživatelem agentura, (dále jen „inzerát/y“) a/nebo umožnit přístup registrovanému uživateli k údajům registrovaného uchazeče o práci.

2.6. Poskytovatel provede ověření oprávněnosti k objednání neprodleně po přijetí první bezplatné objednávky registrovaného uživatele. Poskytovatel není povinen zveřejnit na portálu zadaný inzerát a/nebo umožnit přístup k údajům registrovaného uchazeče o práci dříve, než mu na jeho telefonickou či e-mailovou žádost registrovaný uživatel potvrdí, že bezplatná objednávka byla ze strany registrovaného uživatele zadána oprávněnou osobou. Další objednávky je již poskytovatel povinen plnit automaticky, neprodleně po jejich zadání osobou, jejíž oprávněnost byla ověřena, případně osobami, kterým oprávněná osoba zřídila uživatelský podúčet. Ustanovení článku 4.1 tím není dotčeno.

2.7. Každý inzerát registrovaného uživatele bude poskytovatelem zveřejněn po dobu stanovenou v jeho bezplatné objednávce. Registrovaný uživatel je oprávněn Smlouvu předčasně ukončit na základě žádosti o stažení kteréhokoliv na portálu zveřejněného inzerátu zaslané poskytovateli prostřednictvím portálu.

2.8. Poskytovatel je povinen zajistit, aby se každý zadaný a poskytovatelem přijatý inzerát zobrazil každému, kdo na portálu zadá taková kritéria výběru, jimž bude inzerát vyhovovat. V případě, že kritériím výběru vyhoví více inzerátů nebo nabídky více inzerentů, budou tyto řazeny podle míry relevance ke kritériím výběru.

3. CENA PLNĚNÍ

3.1. Služby uvedené v odstavci 1.1.1. a 1.1.2. jsou pro Registrované uživatele i uchazeče o práci bezplatné.

4. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

4.1. Za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu inzerátu odpovídá výlučně registrovaný uživatel. Registrovaný uživatel, není-li agenturou, není oprávněn zadávat inzeráty s pracovními nabídkami ve prospěch třetí osoby. Registrovaný uživatel dále nesmí zadávat ke zveřejnění inzeráty s nepravdivým obsahem, s klamavým obsahem, diskriminační povahy, s obsahem netýkajícím se alespoň nepřímo nabízené práce a s obsahem, který by byl obecně považován za neslušný, nemravný, urážející nebo jinak hrubě nepatřičný. Registrovaný uživatel rovněž nesmí v inzerátu vyžadovat od uchazečů o práci žádné peněžité plnění či informace, které nesouvisejí s nabízenou prací nebo jdou nad rámec informací potřebných pro posouzení vhodnosti uchazeče o práci na nabízenou pozici. Inzerát, o jehož obsahu, z pohledu předchozí části tohoto odstavce, bude mít poskytovatel pochybnosti, je oprávněn nezveřejnit resp. již zveřejněný inzerát znepřístupnit; o tom je povinen registrovaného uživatele prostřednictvím portálu neprodleně vyrozumět. V případě opakovaného nebo zvláště závažného porušení může poskytovatel kompletně zablokovat účet Registrovaného uživatele.

4.2. Pokud na základě zveřejnění inzerátu vznikne poskytovateli škoda, Registrovaný uživatel je povinen poskytovatele na jeho první výzvu neprodleně a v plné výši odškodnit.

4.3. Vzhledem k tomu, že mohou nastat okolnosti, kdy z důvodu neplnění závazků na straně poskytovatele vznikne registrovanému uživateli nárok na náhradu škody ze strany poskytovatele, je registrovaný uživatel srozuměn a plně souhlasí s tím, že v takovém případě poskytovatel nebude v žádném případě odpovídat za škodu jím způsobenou v rámci Smlouvy a registrovaný uživatel nebude po poskytovali požadovat jakoukoliv náhradu škody, ušlého zisku apod.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy a ukončit poskytování služeb registrovanému uživateli, pokud

a) registrovaný uživatel poruší některou z povinností/zákazů podle čl. 4.1. nebo 6.2. – 6.5. těchto podmínek

b) byly učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení vůči registrovanému uživateli ve smyslu zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), pokud na registrovaného uživatele byl nebo registrovaný uživatel sám na sebe podal insolvenční návrh ve smyslu insolvenčního zákona, v případě že registrovaný uživatel je v úpadku nebo mu hrozí úpadek, v případě, že insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku registrovaného uživatele

c) Registrovaný uživatel závažně nebo opakovaně porušil povinnost pro něj z těchto podmínek a/nebo Smlouvy vyplývající.

5.2. Registrovaný uživatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel jakkoli zasáhne do obsahu inzerátů nebo se inzerát po zadání odpovídajících kritérií výběru nezobrazí, a poskytovatel bez zbytečného odkladu po upozornění od registrovaného uživatele nezjedná nápravu. Registrovaný uživatel má dále právo od této smlouvy odstoupit, pokud z důvodů jiných než vyšší moci nebude portál plně funkční po dobu delší než 5 pracovních dnů nebo bude mít opakovaně předem neohlášené kratší výpadky přesahující minimálně 180 minut.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Poskytovatel prohlašuje, že údaje registrovaných uchazečů o práci získané od registrovaných uchazečů o práci za účelem jejich zpřístupnění registrovaným uživatelům jsou osobní údaje registrovaných uchazečů o práci, kteří udělili poskytovateli souhlas se zpracováním jimi sdělených osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 2. zákona č. 100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

6.2. Registrovaný uživatel se zavazuje zpracovávat údaje registrovaných uchazečů o práci, které mu byly zpřístupněny poskytovatelem výlučně pro rozhodnutí o uzavření smlouvy s registrovaným uchazečem o práci, a to max. po dobu 6 měsíců.

6.3. Registrovaný uživatel se zavazuje uchovávat veškeré údaje registrovaných uchazečů o práci na chráněných místech a z hlediska techniky zabezpečené tak, že je zaručeno, že nedojde k jakémukoliv přístupu neoprávněné třetí osoby nebo k jinému neoprávněnému zásahu.

6.4. Registrovaný uživatel nesmí údaje registrovaných uchazečů o práci užívat k jinému účelu, předávat/zpřístupňovat dalším subjektům ani slučovat s jinými osobními údaji.

6.5. Po ukončení zpracování údajů registrovaného uchazeče o práci je registrovaný uživatel povinen údaje registrovaného uchazeče o práci zlikvidovat.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou závazné a upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a registrovaným uživatelem inzerce na portálu www.pracenadalku.cz, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

7.2. Registrací na portálu vyjadřuje registrovaný uživatel svůj souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a přistupuje k nim.

7.3. Služby poskytovatele na portálu jsou v době do 31.1.2013 poskytovány všem registrovaným uživatelům zdarma. Počínaje 1.2.2013 mohou být služby zpoplatněny. O zavedení poplatku za užívání portálu musí být všichni Registrovaní uživatele informování s předstihem minimálně 30 dní.

7.4. Právní vztahy těmito podmínkami zvlášť neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění.

7.5. Poskytovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky kdykoliv měnit či doplňovat. Změny či úpravy smluvních podmínek budou registrovanému uživateli sděleny vhodným způsobem, v každém případě však musí být aktuální úplné znění smluvních podmínek k dispozici na portálu. Registrovaný uživatel může vyjádřit svůj nesouhlas se změnou smluvních podmínek písemným sdělením zaslaným poskytovateli do 14 dnů od uveřejnění jejich změny, tj. od doby, kdy se mohl se změnou seznámit. Nestane-li se tak nabývají změny účinnosti ke dni v nich uvedeném, pokud registrovaný uživatel (a) učiní po obdržení informace o změnách smluvních podmínek jakýkoli právní úkon adresovaný poskytovateli, (b) pokračuje v přijímání služeb poskytovatele tak, že z okolností dané situace je zřejmé, že si i nadále přeje ve smluvním vztahu s poskytovatelem pokračovat. Vyjádří-li registrovaný uživatel v uvedené lhůtě svůj nesouhlas se změnou smluvních podmínek a nedojde-li k jiné dohodě, je registrovaný uživatel oprávněn v tomto případě od Smlouvy odstoupit. Poskytovatel je současně oprávněn veškeré formuláře dostupné na portálu kdykoliv změnit či nahradit novým zněním.

7.6. Veškerá komunikace stran, se uskutečňuje elektronicky prostřednictvím portálu nebo e-mailem, a to z adresy resp. na adresu registrovaného uživatele posledně známou do případného oznámení změny a support@pracenadalku.cz pro poskytovatele. Bez ohledu na skutečného odesílatele e-mailové zprávy se má bez dalšího za to, že zpráva odeslaná z některého z uvedených nebo řádně oznámených nových e-mailových účtů je relevantním úkonem příslušné smluvní strany. E-mailová zpráva se považuje za doručenou následující pracovní den po datu odeslání. Nemožnost doručení e-mailové zprávy z jedné z výše uvedených resp. nově oznámených adres na druhou jde k tíži adresáta.

7.7. Strany jsou povinny se neprodleně informovat o změnách jakýchkoli skutečností, které mohou mít vliv na poskytování plnění dle těchto smluvních podmínek.

7.8. Zatrhnutím “Souhlasím se smluvními podmínkami” a stisknutím tlačítka "Zaregistrovat se" potvrdil Registrovaný uživatel svou znalost těchto podmínek a svůj souhlas s nimi.

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: