Slaďování - trable s názvy

 

     

 

Slaďuji, slaďuješ, slaďujeme... ale co? Ze současné terminologie to totiž může být leccos a někdy je celkem problematické najít ten pravý a především jednotný název pro proces hledání cesty k životní harmonii... nebo chcete-li ke sladění osobního a pracovního života... či rodinného a pracovního... nebo také práce a života... nebo...

Práce a rodina, jak to bylo v historii a jak je to nyní?

Pro začátek pojďme nahlédnout trochu do historie. Až do 19. století byly rodiny jednotky, jejichž hlavním cílem bylo zajistit obživu pro své členy. Práce tedy byla součástí života, jenž se odehrával v rámci vymezeného prostoru – většinou v domácím prostředí. Děti se dle svých možností zapojovaly a integrovaly do pracovní činnosti, starší členové postupně ubírali na intenzitě a byli také nositeli tradic a moudrosti pro další generace.

Nástupem průmyslové revoluce se vše mění. Otcové odchází za prací jinam, roli vychovatelky přebírá matka, tradice se mění rychleji, než lze za jeden život postihnout a starší členové rodin tak ztrácí atribut svého jednoznačného přínosu pro rodinu a společnost. V současné době ve velké míře ztrácíme vazby na rodinu jako celek. Preferencí je individualismus, společenskou prestiž získáváme ve veřejném životě, nikoliv však každodenní péčí o naše blízké. Role žen a mužů se proměňují, stejně jako společnost a pracovní kultura. Hledáme cesty, jak to dělat jinak, lépe… a jednou z nich je právě nalezení toho, jak bychom měli fungovat ve vztahu k práci a soukromému životu. Snažíme se tuto cestu pojmenovat, narážíme však na nepřesnosti jednotlivých názvů

 

Nejčastěji používané názvy pro slaďování

1. Work - life balance – převzato z angličtiny, v překladu znamená „Rovnováha práce - život“ Tento pojem osobně nerada používám, jelikož odděluje neoddělitelné a to je život na jedné straně a práce na druhé. Cožpak ale není práce součástí života? Proč potom nalézat rovnováhu mezi tím, co život je a co obsahuje? Jak můžeme oddělit to, čím přispíváme světu (a ostatním a dostáváme za to zaplaceno?

2. Sladění rodinného a pracovního života – tento termín používá Evropská unie a české úřady v rámci názvosloví jednotlivých opatření pro podporu projektů v této oblasti. Jeho slabinou je, že oblast sladění tímto názvem vymezuje na oblast zajištění péče o rodinu, převážně o děti do 15 let věku.

3. Slaďování osobního, rodinného a pracovního života – snaha o rozšíření předchozí verze je pokusem do názvu vnést osobní rozměr pro ty, kteří děti nemají nebo o ně již nepečují. Velkou nevýhodou je délka a také to, že život je tímto názvem roztříštěn již ne pouze na dvě, ale dokonce na tři sféry.

4. Slaďování soukromého a pracovního života – termín, který v současné době používám nejčastěji, jelikož soukromá sféra zahrnuje jak rodinu, tak mé zájmy a koníčky, přátele, činnost dobrovolníka a podobně. Jeho nevýhodou je, že stále nechává široce otevřené „nůžky“ sféry soukromé a pracovní.

5. Work - life integration – název, který propojuje život a práci, nestaví tyto dvě sféry proti sobě ani na misky vah. Tento název prozatím nejlépe vystihuje mou osobní vizi slaďování, nenacházím ale adekvátní český ekvivalent.

Všechny tyto názvy jsou nesourodě používány v laických i odborných kruzích. Ani jeden není pro české prostředí a stručné vyjádření celku příliš uspokojivý – alespoň ne z mého hlediska. Mou pracovně-osobní vizí je najít cesty, jak propojovat sféru soukromí a práce – v obou směrech. Pravděpodobně již nemůžeme dosáhnout maximálního propojení jako tomu bylo v dobách, kdy se pracovalo převážně doma a práce byla „hmatatelná“. Ale přesto můžeme nacházet způsoby, jak svůj život vytvářet a obohacovat na všech úrovních - vztahů, zájmů, práce... a snažit se tvořit jej s radostí a v přirozené rovnováze. Zajisté máme před sebou kus cesty, stojí však za to se po ní vydat.

Poznámka na závěr: Jako zajímavý název mě napadá "Harmonie v životě". Vyjadřoval by ale tento název právě to, co chceme sdělit a kam směřujeme? Nevím, nejsem si jistá. Máte-li zajímavý nápad, napište mi prosím na info@pracenadalku.cz 

 

Napsala: Blanka Junová                          

Datum: 1.12.2011

 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: